Voorzitters Voorzitters
Eind 1991 overleed ds. Schroten na een ernstige ziekte. Vanaf 1977 was hij de voorzitter van de zondagsschool en vrijwel steeds trouw aanwezig op de vergaderingen. Het zondagsschoolwerk lag hem zeer nauw aan het hart. Als zijn opvolger werd de oud-leider (van 1973-1987) en op dat moment ook diaken Lammert Zijl benoemd. Hij vervulde deze taak tot 1996, waarna Bart van Triest hem opvolgde. Momenteel is Jasper van Oort voorzitter.

Beleidsplan
In 1993 werd er een beleidsplan voor de Hervormde Gemeente van Bunschoten opgesteld. Daarin was ook een paragraaf gewijd aan de zondagsschool. Het betreffende stukje geeft een goed beeld van de werkwijze op dat moment:
‘Zondagsschool ‘De Akker’ wordt als regel op de zondagmorgen of –middag gehouden. Gedurende de eerste zondag na Pinksteren tot en met de laatste zondag van de zomervakantie is er geen zondagsschool. De doelstellingen van de zondagsschool zijn:
* Het op een begrijpelijke manier vertellen van de blijde Bijbelse boodschap aan  de kinderen;
* De grote rijkdom die ervaren wordt in Christus op zo’n manier vertellen dat er bij de kinderen het verlangen naar Christus ontstaat. Het gebed om de werking van de Heilige Geest is hierbij heel belangrijk;
* Ondersteuning voor de ouders om hun kinderen breder te onderwijzen;
* Middels de kinderen trachten de gehele gemeente te bereiken met het Woord van God. De vieringen van Kerst-, Paas- en Pinksterfeest zijn hierbij van groot belang;
* Het werven van kinderen van rand- en buitenkerkelijken.

Verder staan in het beleidsplan de samenstelling en de taken van het bestuur beschreven, alsmede de doelgroep en de wijze van het bij de zondagsschool betrekken van de kinderen.

De indeling van het zondagsschool-uur is: gebed, zingen, vragen stellen over de vorige vertelling, bijbelverhaal, zingen, verdere Bijbelse invulling, gebed. Het bijbelverhaal uit het maandblad ‘Onze Hervormde Zondagsschool’ staat bij de vertelling centraal.
terug