Grondslag Grondslag
De Hervormde Gemeente van Bunschoten is een gemeente op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Met de kerk belijden wij dat “Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan” (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart. Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen naar zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd van de Kerk.

Wij verklaren als gemeente dat wij onze plaats innemen binnen het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland, waarbij wij ons gebonden weten aan de gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen. In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis van het geloof zijn gekomen. In de gemeente zal geen andere levens-verbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig door de overheid is gesloten.

Omdat wij ons schuldig weten onze gaven “bereidwillig en met vreugde tot nut en zaligheid van de andere leden te gebruiken.” (antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om - in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk - de weg van gehoorzaamheid aan God en aan Zijn Woord te gaan.

Onder erkennen en respecteren van andere belijdenisgeschriften dan de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius, de catechismus van Heidelberg en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels kan slechts sprake zijn indien en voor zover zij niet in strijd zijn met Gods Woord en eerder genoemde belijdenisgeschriften
terug