Geschiedenis

Geschiedenis
Inleiding
Onze kerk is het oudste gebouw van de gemeente Bunschoten en heeft een rijke historie. Op deze pagina vindt u meer informatie over de oorspronkelijke kruiskerk, de renovaties, de toren, de klokken, de tekstborden en de botter. 
lees meer »
 
Sint Catharina Sint Catharina
Deze kerk was net als de latere kerk gewijd aan de Heilige Catharina van Alexandrië. Volgens de overlevering was dat een nicht van de eerste christelijke keizer Constantijn de Grote. Catharina was een van de heiligen die men in tijden van nood aanriep. Haar symbolen waren een rad (wiel) en een ring. Catharina werd op een rad met spijkerpunten gemarteld en toen dit brak werd ze onthoofd (rond het jaar 307). De ring symboliseert haar mystieke huwelijk met Christus. De Rooms-katholieke Kerk heeft de heilige status van St. Catharina later opgeheven bij gebrek aan historisch bewijsmateriaal.
lees meer »
 
Nieuwe kerk Nieuwe kerk
Na de verwoesting van Bunschoten rond 1428, dat een gevolg was van een verkeerde politieke stellingname, is na verloop van tijd begonnen met de bouw van de nieuwe kerk. Gelet op de stijl waarin deze kerk is gebouwd en de motieven in het interieur, is deze kerk in de periode 1475-1500 gerealiseerd.
lees meer »
 
Wijzigingen na de bouw Wijzigingen na de bouw
Als gevolg van de Hervorming ën de komst van het protestantisme verdwenen alle altaren en beelden uit het gebouw. In de plaats hiervan kwamen preekstoel, doophek en herenbanken. Hoogstwaarschijnlijk zijn toen ook de versieringen en afbeeldingen van de muren verwijderd. En wel zo grondig dat ze bij latere restauraties niet zijn teruggevonden. Ook kwamen de grafzerken, daterend vanaf 1621 tot 1808.
lees meer »
 
De toren De toren
De westgevel van de kerk wordt gedomineerd door de gevel van de toren. Ter weerszijden van de ingang is in donker getinte baksteen een ruitvormig patroon gemetseld. Dit patroon is waarschijnlijk een symbool van wereldlijke of rechterlijke macht. Deze betekenis stamt uit de tijd van de Germanen en de Franken die met een X of een ruit een plaats van rechtspraak zouden hebben aangeduid.
lees meer »
 
De klokken De klokken
In de toren hangen twee klokken. De grootste klok heeft een diameter van 120 cm. Deze klok heeft als opschrift: ‘MARIA JOHANNES GERARDUS VIELUS DE WOU ME FECIT ANNO DOMINI MCCCCXCV (Maria Johannes Gerardus Vielus de Wou heeft mij gemaakt in het jaar onzes Heeren 1495). De kleinste klok is van jongere datum.
lees meer »
 
De tekstborden De tekstborden
Aan weerszijden van de kansel hangen twee tekstborden. We zullen deze twee tekstborden eens nader bespreken. De teksten zijn immers van veraf niet te lezen. Deze tekstborden zijn in het jaar 1879 vervaardigd door de timmerman H. van de Kieft en de schilder Johannes van Rossum. De rekening die Van Rossum in september van dat jaar stuurde, vermeld het volgende: "Twee borden in de kerk, de lijsten zwart met goud, de borden wit marmer en zo en de Wet, 12 artikelen en Onze Vader opgeschildert enz. f 140,--. Tevens: De gezangborden in de kerk zwart met goud geschildert en de nummers enz. f 5,80.” Wat de timmerman in rekening heeft gebracht is (nog) niet bekend.
lees meer »
 
De botter De botter
Op 16 mei 2007 werd in onze kerk stilgestaan bij het feit dat 75 jaar geleden door het afsluiten van de Zuiderzee (1932) alles anders werd voor Spakenburg, Huizen en andere vissersplaatsen. Spakenburg..... ooit vissersdorp van betekenis, centrum van handel en bedrijvigheid met zo’n tweehonderd schepen in 1892 en twee havens. De aanleg van de Afsluitdijk en de inpoldering van het IJsselmeer maakte ruw een eind aan de voornaamste bron van inkomsten.
lees meer »
 
Het doopvont Het doopvont
Het is een wat onopvallend element in onze kerk: het doopvont. Alleen in het geval van een doopdienst komt het wat meer in beeld al gaat de aandacht dan natuurlijk terecht uit naar de doop-plechtigheid. Het huidige doopvont dateert weliswaar uit de tweede helft van de 15e eeuw, maar staat pas sinds 1976 (weer) in onze kerk. Dat is niet meer zo bekend en daarom staan we daar wat uitgebreider bij stil.
lees meer »
 
De waterschapsbanken De waterschapsbanken
Een interessant voorwerp van plaatselijk religieus erfgoed is de zogenaamde Waterschapsbank in onze kerk. Een bank die waarschijnlijk al ongeveer drie eeuwen in de kerk aanwezig is. Voor ons misschien heel gewoon, maar er zijn heel weinig waterschapsbanken in kerken aanwezig. Een ander voorbeeld is nog niet direct aanwijsbaar.
lees meer »
 
Het orgel Het orgel
Tegenwoordig is een orgel in een kerk heel gewoon. Een paar eeuwen geleden was dat heel anders. In Bunschoten werd ruim 150 jaar geleden het eerste orgel in gebruik genomen. Dat gebeurde in de aloude Sint Catharinakerk in Bunschoten, onze huidige Hervormde Kerk.
lees meer »
 
Verhuur Verhuur
Het kerkgebouw wordt ook verhuurd voor het geven van concerten, uitvoeringen en andere bijeenkomsten. Voorwaarde is wel dat de samenkomsten in overeenstemming zijn met de hoofdfunctie van het gebouw.
lees meer »
 
De Voorpost De Voorpost
'De Voorpost' is ons verenigingsgebouw. Hier vinden verreweg de meeste activiteiten plaats buiten de diensten op zondag. Wilt u gebruik maken van de Voorpost? Neem dan contact op met Mevr. G. Heek-Bos, tel. 033-2984639.
lees meer »
 
Pastorie Pastorie
De huidige pastorie van onze gemeente is in 1935 gebouwd. Voor die tijd stond op bijna dezelfde plaats, maar dan iets noordelijker, de oude pastorie. In het begin van de jaren dertig had de Hervormde Gemeente enige jaren geen predikant en waren er nogal wat moeilijkheden in de toen zeer kleine gemeente.
lees meer »